Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số.

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã có Quyết định 504/QĐ-BCĐCĐS về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2023.

Theo đó, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số. Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được Bộ ban hành theo Kế hoạch.

Năm 2023 là Năm Dữ liệu số quốc gia, tập trung thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng về Dữ liệu số; Chính phủ số; Kinh tế số và Xã hội số; An toàn, an ninh mạng.

Về chỉ tiêu dữ liệu số, ban hành Kế hoạch về dữ liệu mở và cung cấp lần đầu dữ liệu mở theo kế hoạch; Cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử  của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến;…Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng.

Đáng chú ý, về chỉ tiêu chính phủ số, phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

30% thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng được định danh và xác thực thông suốt, được hợp nhất từ Cổng dịch vụ công quốc gia.

100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ Xa.

50% cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Xây dựng được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản.

Về chỉ tiêu kinh tế số và xã hội số, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số thuộc phạm vi quản lý; Triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Xây dựng.

Về chỉ tiêu an toàn, an ninh mạng, tỷ lệ hệ thống thông tin tại Bộ Xây dựng hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên 80%; Tỷ lệ hệ thống thông tin tại Bộ Xây dựng đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên 30%.

Để đạt được những mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Trung tâm Thông tin là đơn vị chủ trì xây dựng và cập nhật chuyên trang về chuyển đổi số của Bộ Xây dựng, công bố công khai danh sách các dự án chuyển đổi số. Đồng thời, phổ biến các kinh nghiệm chuyển đổi số, mô hình chuyển đổi số điển hình; tổ chức phổ biến, tuyên truyền tới các đơn vị thuộc Bộ, các công chức,  viên chức về việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng, các hệ thống thông tin,  cơ sở dữ liệu do Bộ quản lý vận hành phục vụ công tác chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ trọng tâm cũng hướng đến việc hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách như: hoàn thiện xây dựng dự thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; Xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính phủ số ngành Xây dựng năm 2024; Xây dựng và ban hành tài liệu Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.3.

Nhiệm vụ cũng đặt ra việc phát triển dữ liệu lớn về không gian đô thị trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS). Thu nhập và phát triển dữ liệu lớn về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị; Triển khai nền tảng ứng dụng GIS trong công khai thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam; Tổ chức nghiên cứu xây dựng nền tảng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý việc xây dựng theo quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn quốc; Nghiên cứu, triển khai thử nghiệm nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp Bộ Xây dựng, có sử dụng Trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu cho cán bộ chuyên trách, cán bộ phụ trách CNTT tại các đươn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; Tổ chức hội thảo về quản trị, phát triển, kết nối liên thông và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho sơ sở dữ liệu ngành Xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *