Điều lệ Hội

Bộ Nội Vụ đã phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Xây dựng Việt Nam tại Quyết định số 1267/QĐ-BNV ngày 27 tháng 12 năm 2022

Xem chị tiết Điều lệ: Dieu le HTHXD Viet Nam 2022