Hội Tin học Xây dựng Việt Nam
Tên tiếng Anh: Viet Nam Information Technology Association in Civil Engineering.
Viết tắt tiếng Anh: VITACE;
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Technosoft, 15/8 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
E-mail: tinhocxdvn@gmail.com
Website: https://hoitinhocxaydung.vn

I. Giới thiệu:
– Hội Tin học Xây dựng Việt Nam được thành lập ngày 13 tháng 4 năm 2005. Hội Tin học Xây dựng Việt Nam là thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.
– Hội Tin học xây dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tin học xây dựng, tự nguyện thành lập, cùng nhau đoàn kết, hoạt động có hiệu quả nhằm nghiên cứu, phổ biến ứng dụng tin học trong xây dựng góp phần không ngừng phát triển ngành xây dựng và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hội hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thiểu số phục tùng đa số và hoạt động theo pháp luật của Nhà nước.
– Hội hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực tin học xây dựng, trụ sở đặt tại Hà Nội.
– Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Bộ Nội vụ phê duyệt. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định pháp luật

II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nhiệm vụ
– Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
– Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
– Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, khuyến khích và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ Hội, quy chế, quy định của Hội.
– Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án liên quan đến tin học xây dựng theo quy định pháp luật.
– Hòa giải tranh chấp, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.
– Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.
– Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.
– Thực hiện nhiệm vụ của hội thành viên của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

2. Quyền hạn
– Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.
– Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.
– Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.
– Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các đề tài khoa học, hỗ trợ các dự án, nghiên cứu áp dụng, thực nghiệm khoa học trong lĩnh vực tin học xây dựng theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề và các hoạt động khác trong lĩnh vực tin học xây dựng theo quy định của pháp luật
– Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức thông tin, cập nhật các tư liệu về Cách mạng công nghiệp 4.0 và Tin học xây dựng dưới các hình thức như: biên soạn sách, tài liệu chuyên môn, tạp chí, thông tin của Hội để xuất bản theo quy đinh của Pháp luật.
– Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật.
– Thành lập pháp nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật để thực hiện một số nhiệm vụ, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Hội.
– Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động.
– Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
– Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.
– Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.