Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 203/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 203/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

Ngày 21/3/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 203/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo BIM) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;
2. Ông Trần Hồng Mai, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Phó Trưởng ban trường trực;
3. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Phó Trưởng ban;
4. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Phó Trưởng ban;
5. Ông Dương Viết Roãn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;
6. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương, Ủy viên;
7. Ông Vũ Đức Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;
8. Ông Cầm Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;
9. Bà Trần Thị Lựu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
10. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
11. Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
12. Ông Tạ Quang Vinh, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
13. Ông Phan Duy Thương, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
14. Ông Lê Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Ủy viên.

Theo Quyết định, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo BIM:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với Kế hoạch thực hiện Đề án được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt.

2. Giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều phối hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều chỉnh kế hoạch, phương hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 – 2020. Theo dõi, đôn đốc, giải quyết những vướng mắc phát sinh, tổ chức đánh giá việc thực hiện Đề án qua từng năm và tổng kết vào cuối năm 2020, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Quyết định cũng nêu rõ tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo BIM:

1. Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng trong quá trình điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ cụ thể của các Ủy viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Viện Kinh tế xây dựng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy của mình phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại trụ sở Viện Kinh tế xây dựng.

4. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ chuyên gia do Trưởng ban quyết định thành lập.

5. Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên gia giúp việc Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên gia giúp việc do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí thực hiện Đề án.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *