Sẽ gắn mã số thông tin đến từng công trình xây dựng

Đây là một phần nội dung trong Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân.

Theo đó, để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định.

Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 17 Điều. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định về việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Dự thảo Nghị định quy định rõ nguồn, trách nhiệm cung cấp, cập nhật và điều chỉnh thông tin, dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng… Thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng đối với mỗi đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng được thu thập, cập nhật và điều chỉnh gắn với một mã số thông tin. Mã số thông tin được cấp tự động từ hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất…

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Quản lý hoạt động xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chỉ email: ndcsdl.hdxd@gmail.com), trước ngày 20/6/2023 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Trường hợp, sau ngày 20/6/2023, Bộ Xây dựng chưa nhận được văn bản góp ý thì được hiểu là cơ quan/thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đồng ý với dự thảo Nghị định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *