Ban Kiểm tra

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức danh 1 Lê Thế Nam Hội Tin học Xây dựng Việt nam Trưởng ban 2 Tạ Mạnh Dũng Giám …

Ban Kiểm tra Xem thêm

Điều lệ Hội

Bộ Nội Vụ đã phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Tin học Xây dựng Việt Nam tại Quyết định số 1267/QĐ-BNV ngày 27 tháng 12 năm 2022 …

Điều lệ Hội Xem thêm