Tổ chức Hội

1.Tổ chức của Hội gồm

  • Ban chấp hành Hội ở Trung ương
  • Các tổ chức trực thuộc ban chấp hành trung ương Hội: Văn phòng, Hội đồng khoa học, các tổ chức Khoa học công nghệ và dịch vụ. Việc thành lập các tổ chức Hội theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực BCH TƯ Hội ban hành quy định, quy chế riêng về việc tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức trực thuộc trên cơ sở quy định của pháp luật.

2.  Đại hội Đại biểu toàn quốc

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội Đại biểu toàn quốc cứ 5 năm họp 1 lần. Trường hợp cần thiết thì có thể triệu tập Đại hội bất thường khi có ít nhất 2/3 tổng số ủy viên BCH TW Hội yêu cầu.
3. Nhiệm vụ của Đại Hội

  • Thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ trước và bàn công tác nhiệm kỳ mới
  • Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội nếu có
  • Bầu ban chấp hành Hội ở Trung ương, Ban kiểm tra.

Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do Đại hội quyết định.

4.Ban chấp hành Hội ở Trung ương

Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Ban chấp hành Hội ở trung ương do Đại hội bầu ra. Số lượng ủy viên Ban chấp hnhaf do đại hội quyết định ở mỗi nhiệm kỳ. Ban chấp hành Hội ở Trung ương cử ra Thường trực gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký và trưởng ban kiểm tra.

Giữa hai kỳ hội nghị của Ban chấp hành, Ban thường trực có trách nhiệm thực hiện các nghị quyết của Đại hội và Ban chấp hành.

Giữa hai nhiệm kỳ có thể bổ sung nhiều nhất bằng 1/5 số ủy viên BCH đã được Đại hội ấn định cho mỗi nhiệm kỳ. Việc bổ sung ủy viên Ban chấp hành do BCH TW Hội quyết định.

Điều 17: Chủ tịch, Phó chủ tịch và Tổng thư ký

Chủ tịch chủ trì các cuộc họp cuả Hội và BCH TW Hội, điều hành mọi hoạt động của Hội để triển khai các nghị quyết của Đại hội và BCH TW Hội, chụi trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội.

Phó chủ tịch được chủ tịch phân công lãnh đạo từng mặt hoạt động của Hội. Khi chủ tịch vắng mặt, nếu cần thì ủy quyền cho một Phó chủ tịch thực hiện nhiệm vụ củ Chủ tịch. Phó chủ tịch chụi trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Hội trong phạm vy, lĩnh vực được phân công.

Tổng thư ký điều hành mọi hoạt động thường nhật của Hội và thường trực giải quyết các công việc do Chủ tịch Hội phân công.

5.Ban kiểm tra

Ban kiểm tra giúp BCH TW Hội kiểm tra việc chấp hành điều lệ Hội, việc thực hiện nghị quyết của BCH TW Hội và giải quyết thư khiếu tố có liên quan deesdns các tổ chức cơ sở và hội viên.

Ban kiểm tra có quyền yêu cầu các tổ chức cơ sở và hội viên báo cáo trình bày các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm  tra đã được thường trực BCH TW Hội quyết định kiểm tra.

Ban kiểm tra có trưởng Ban và một số ủy viên. Trưởng ban kiểm tra là ủy viên BCH TW Hội.

6.Tổ chức cơ sở của Hội

Căn cứ các nghị quyết của Đại hội để thực hiện chương trình hoạt động của Hội, Ban chấp hành Trung ương Hội sẽ lập ra các tổ chức thích ứng như Văn phòng, các cơ sở kinh tế dịch vụ, các cơ sở đào tạo,…..Việc thành lập phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Ban thường trực quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, biên chế tổ chức và cử những hội viên có năng lực và tín nhiệm phụ trách cơ sở này. Các cơ sở kinh tế dịch vụ của Hội có tưc các pháp nhân riêng hoặc có thể lấy tư cách pháp nhân chung của Hội. Việc lựa chọn tư cách pháp nhân do Ban thường trực quyết định. Ban thường trực quyết định thay đổi(khi cần) biên chế tổ chức và cán bộ phụ trách những cơ sở này nhằm đáp ứng cao nhất các yêu cầu pháp triển hoạt động và công tác của Hội.