NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. Nhiệm vụ chính của Hội

 1. Khuyến khích và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau như mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên để, các câu lạc bộ tin học trong từng lĩnh vực, tặng các giải thưởng tin học…., góp phần đào tạo nhân tài Ngành Xây dựng Việt Nam. Động viên hội viên luôn giữ gìn lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp, phục vụ lợi ích của xã hội.
 2. Động viên tinh thần tích cực và khả năng sáng tạo của đông đảo hội viên, thúc đẩy sự phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, đem những thành tựu của công nghệ thông tin phục vụ ngành xây dựng, công cuộc xây dựng đất nước, đông thời giúp đỡ , bảo vệ mọi quyền lợi chính đáng của các hội viên trong hoạt động tin học xây dựng.
 3. Tổ chức và giúp đỡ các hoạt động liên kết kinh tế – khoa học và các ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành xây dựng, góp phần tạo công ăn việc làm cho các hội viên.
 4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật xây dựng trong hội viên và nhân dân. Khuyến khích động viên, khen thưởng kịp thời các thành tích hoạt động sáng tạo của hội viên và đội ngũ các bộ khoa học và kỹ thuật xây dựng.
 5. Thực hiện chức năng phản biện và giám định xã hội theo yêu cầu, đóng góp ý kiến với các cơ quan Nhà nước về những chủ trương, cơ chế chính sách, các dự án nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển Xây dựng.
 6. Liên hệ với các Hội và tổ chức tin học ở nước ngoài để đẩy mạnh hợp tác quốc tế về tin học xây dựng. Khuyến khích và tạo điều kiện cho hội viên gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với các tổ chức tin học quốc tế. Tập hợp và động viên các chuyên gia tin học Việt Nam ở nước ngoài tham gia nghiên cứu, ứng dụng và kinh doanh dịch vụ về tin học xây dựng tại Việt Nam.
 7. Liên hệ mật thiết với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội khác để đề đạt ý kiến về chính sách xây dựng và phát triển tin học xây dựng trong từng giai đoạn. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án ứng dụng Công nghệ thông tin trong xây dựng.
 8. Thực hiện nhiệm vụ hội thành viên của Tổng hội xây dựng Việt Nam.

II. Quyền hạn của hội

 1. Đại diện cho các tổ chức thành viên của Hội viên trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội tin học xây dựng.
 2. Xuất bản những ấn phẩm các loại vê tin học và xây dựng theo quy định của Pháp luật. Tổ chức thông tin khoa học kỹ thuật về tin học trong xây dựng.
 3. Hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật thông qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và côn nghệ. Được gây quỹ của Hội trên cơ sở hội phí của Hội viên và các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ triển khai theo quy định cảu pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động.
 4. Thực hiện quyền hạn Hội, thành viên của Tổng hội xây dựng Việt Nam.