Danh sách Ban kiểm tra Hội THXD Việt Nam

TT

Họ và tên 

Chức vụ

 Đơn vị công tác

1. Lê Thế Nam Trưởng ban Phó giám đốc – Công ty TNHH Hệ thống thông tin Hài Hòa
2. Từ Kim Hải Ủy Viên Cộng đồng BIM Việt Nam
3. Phạm Phú Đức

 

Ủy Viên Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đà Nẵng