Ban Kiểm tra

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức danh
1 Lê Thế Nam Hội Tin học Xây dựng Việt nam Trưởng ban
2 Tạ Mạnh Dũng Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật – Hội Tin học Xây dựng Việt nam Ủy viên
3 Phạm Phú Đức Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đà Nẵng Ủy viên