Danh sách Ban lãnh đạo Hội THXD Việt nam

TT

Họ và tên 

Chức vụ Hội THXD

Chức vụ – Đơn vị công tác

1. ThS Võ Thanh Tùng Chủ tịch Hội Tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hòa
2. Phạm Phú Hòa Phó chủ tịch Hội Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đà Nẵng
3. Trần Anh Bình Phó chủ tịch Hội – Tổng thư ký Trưởng khoa CNTT – Đại học Xây dựng Hà Nội
4. Lâm Thanh Hoàng Phó chủ tịch Cộng đồng BIM Việt nam
5. Nguyễn Phú Hải Phó chủ tịch Hội Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần tư vấn và dịch vụ Hàng Không (AEC)
6. Tạ Ngọc Bình Phó Tổng thư ký Phó TP KTĐTXD – Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng
7. Phạm Thành Phó Tổng thư ký Giám đốc – Công ty TNHH tư vấn và ứng dụng công nghệ BIM Việt Nam
8. Từ  Kim Hải Phó Tổng thư ký Cộng đồng BIM Việt nam
9. Nguyễn Trung Hồng Phó Tổng thư ký Phó Tổng giám đốc – Công ty tư vấn thiết kế GTVT TEDI